Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Unieważnione  >  2020
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (3)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (3)
Ogłoszenia o naborze z roku 2020  |  Ogłoszenia o naborze z roku 2019

przyczyna unieważnienia: W ramach prowadzonej procedury nie wyłoniono kandydata do pracy


Wytworzył: Monika Filrit (13 sierpnia 2020)
Wprowadził: Sławomir Domagała (13 sierpnia 2020, 10:26:26)stanowisko:

od młodszego inspektora kontroli do starszego inspektora kontroli ( w zależności od posiadanego stażu pracy)

miejsce pracy: Sieradz lub Łódź
termin składania dokumentów: 24 czerwca 2020  16:00
W związku ze zmianą miejsca wykonywania pracy z Sieradza na Sieradz lub Łódź przedłużamy termin składania dokumentów do 24 czerwca 2020 roku.

     Łódź, dnia 14 maja 2020 roku
 
Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z siedzibą przy ul. Zamenhofa 10, 90–431 Łódź


ogłasza nabór do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi
na stanowisko od młodszego inspektora kontroli do starszego inspektora kontroli
(w zależności od posiadanego stażu pracy) w Wydziale Kontroli Gospodarki FinansowejNumer ewidencyjny naboru: BR 1100- 7/Ł/2020

1) Liczba miejsc pracy i wymiar czasu pracy: 1 etat – w pełnym wymiarze czasu pracy
2) Podstawa zawarcia stosunku pracy: umowa o pracę na czas określony
3) Miejsce wykonywania pracy:  Sieradz lub Łódź
4) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych       w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

5) Zakres zadań na stanowisku:
a) przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w: jednostkach samorządu terytorialnego, związkach międzygminnych, stowarzyszeniach gmin oraz stowarzyszeniach gmin i powiatów, związkach powiatów, stowarzyszeniach powiatów, samorządowych jednostkach organizacyjnych mających osobowość prawną na podstawie kryterium zgodności z prawem               i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, a w zakresie zadań administracji rządowej wykonywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, także według kryterium celowości, rzetelności i gospodarności;
b) przeprowadzanie kontroli w innych podmiotach w zakresie wykorzystania dotacji uzyskanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego;
c) kontrola rachunkowości budżetowej oraz prawidłowości sporządzania obowiązujących sprawozdań finansowych ze stanem faktycznym i prowadzoną ewidencją w kontrolowanej jednostce;
d) przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej w zakresie wymiaru, poboru i rachunkowości podatków          i opłat oraz sprawozdawczości w tym zakresie w jednostkach samorządu terytorialnego na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.


6) Wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:
a) obywatelstwo polskie;
b) ukończony osiemnasty rok życia , pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
c) nieskazitelny charakter;
d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
e) wykształcenie wyższe o kierunku prawo,  administracja lub ekonomia.

7) Wymagania dodatkowe:
a) wiedza z zakresu finansów publicznych i zamówień publicznych;
b) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
c) znajomość obsługi pakietu MS Office (Excel, Word) oraz urządzeń biurowych;
d) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, odporność na stres, umiejętność logicznego i analitycznego myślenia;
 

8) Oferta kandydata musi zawierać:
a) list motywacyjny
b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych;
e) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego ;
f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
g) ewentualne kserokopie dokumentów potwierdzających  doświadczenie zawodowe, ukończone szkolenia, kursy;
h) Oświadczenie kandydata do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi
i) Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi
j) spis wszystkich dokumentów  składanych w ofercie.
 
 
9) Miejsce i termin składania ofert:
 Dokumenty w zamkniętej  kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem,  adresem zwrotnym, numerem telefonu  kandydata,   z dopiskiem: „Nabór na stanowisko od młodszego inspektora kontroli do starszego inspektora kontroli (w zależności od posiadanego stażu pracy)  w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej
 nr  BR 1100-7/Ł/2020" należy składać w Biurze Podawczym Izby -  I  piętro lub przesyłać na adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, 90-431 Łódź,  ul. Zamenhofa 10 - w terminie do dnia 24 czerwca 2020 roku (za datę dostarczenia uważa się datę wpływu do Regionalnej Izby Obrachunkowej
 w Łodzi).

10) Informacje dodatkowe:
a)dokumenty doręczone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi - po upływie terminu o którym mowa      w pkt 9  - nie będą rozpatrywane;
b) dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych;
c) w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego;
d) pozostali kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów w ciągu 3 miesięcy, począwszy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.;
e) kandydaci spełniający warunki formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu  o którą podjęta zostanie decyzja dotycząca naboru.
 
 
 
załączniki:
- wzór kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (30kB) word
- Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi (51kB) word
- Oświadczenie kandydata do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi (17kB) word
 

    

metryczka


Wytworzył: Monika Firlit (14 maja 2020)
Opublikował: Martyna Kmita (14 maja 2020, 12:57:38)

Ostatnia zmiana: Sławomir Domagała (13 sierpnia 2020, 10:26:26)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1075