Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi prowadzi następujące rejestry, ewidencje i archiwa:
  • rejestr zawiadomień o rozpoczętych kontrolach,
  • rejestr uchwał Kolegium,
  • rejestry posiedzeń składów orzekających,
  • rejestr upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Prezesa izby,
  • rejestr zawieranych umów,
  • rejestry w sprawach kadrowych,
  • rejestr skarg i wniosków prowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego - Dział VIII Skargi i wnioski (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.),
  • rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
  • archiwum zakładowe prowadzone na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011r. Nr 123, poz. 698 z późn. zm.) - zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 czerwca 2004r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi /ze zm./.


metryczka


Opublikował: (30 listopada 1999, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: Sławomir Domagała (10 lutego 2016, 12:02:57)
Zmieniono: zmiana tresci

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2848