Struktura własnościowa i majątek

Struktura własnościowa i majątek

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego

Stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 729) Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi informuje o [...]

Majątek

Na dzień 31 grudnia 2015 r. majątek trwały wg wartości brutto wynosi:środki trwałe - 6 444 213,52pozostałe środki trwałe - 496 806,04wartości niematerialne i prawne - 291 116,16 [...]

Struktura własnościowa

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi posiada w trwałym zarządzie budynek stanowiący własność Skarbu Państwa mieszczący się przy ulicy Ogrodowej 28 d w Łodzi. Budynek został przekazany Decyzją Prezydenta Miasta Łodzi nr [...]

metryczka