Działalność opiniodawcza

Działalność opiniodawcza

Publikowanie opinii Składów Orzekających RIO w Łodzi

Opinie Składów Orzekających RIO w Łodzi » [...]

Art. 83. ustawy o finansach publicznych

Art. 83. ustawy o finansach publicznych (…) 2. W przypadku ubiegania się przez jednostkę samorządu terytorialnego o udzielenie kredytu lub pożyczki, a także w przypadku zamiaru emisji przez jednostkę samorządu terytorialnego [...]

Opinie wydawane przez RIO

Zgodnie z art. 13. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do zadań izby należy: wydawanie, na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, opinii o możliwości spłaty kredytu, pożyczki lub wykupu papierów [...]

metryczka