Status prawny

Podstawą prawną działania izby jest ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 1113), znajdująca umocowanie w art. 171 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącym, że regionalne izby obrachunkowe są organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych.

Zgodnie z ustawą o regionalnych izbach obrachunkowych izby są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej:

  •     jednostek samorządu terytorialnego,
  •     związków międzygminnych,
  •     stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,
  •     związków powiatów,
  •     stowarzyszeń powiatów,
  •     samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych,
  •     innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

W zakresie objętym nadzorem i kontrolą prowadzą działalność informacyjną, instruktażową oraz szkoleniową.

Ponadto działalność regionalnych izb obrachunkowych regulują przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz.U. z 2004 r. nr 167, poz. 1747).

metryczka


Wytworzył: Monika Firlit (3 lutego 2016)
Opublikował: Martyna Kmita (3 lutego 2016, 13:43:55)

Ostatnia zmiana: Sławomir Domagała (3 lutego 2016, 14:00:19)
Zmieniono: Zmiana treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2982