Regionalna Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy RIO w Łodzi

KOMUNIKAT
REGIONALNEJ KOMISJI ORZEKAJĄCEJ
w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych


Regionalna Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych informuję, że od 25 stycznia 2021r. wznawia posiedzenia Komisji.

Jednocześnie informujemy, że na terenie budynku obowiązuje zakrywanie ust i nosa. Rozprawy odbywają się z zachowaniem wymogów sanitarnych.
 Komunikat dotyczący funkcjonowania Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy RIO w Łodzi oraz Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych


Szanowni Państwo,
W związku z sytuacją sanitarno-epidemiczną, prosimy o ograniczenie wizyt w siedzibie Komisji Orzekającej i Rzecznika do niezbędnego minimum, po wcześniejszym umówieniu.
Prosimy także o kontakt z Komisją Orzekającą i Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych drogą mailową, telefoniczną lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą w systemie  e-PUAP.
 
 1. Obsługa Komisji Orzekającej:
  mail:       kndfp@lodz.rio.gov.pl
  tel.    (42) 636-68-96 wewn.132
  fax.     (42) 636-74-24
 
 1. Obsługa Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych:
  mail:    rdfp@lodz.rio.gov.pl
  tel.    (42) 636-68-96 wewn.132
  fax.     (42) 636-74-24

Wszelką korespondencję w formie papierowej prosimy kierować pocztą tradycyjną wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego.


Regionalna Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi


Klauzula informacyjna
Regionalnej Komisji Orzekającej
w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi
(dot. obwinionego/ej)

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zgodnie z art. 13 oraz art. 14 informujemy Państwa, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 90 - 431, ul. Zamenhofa 10, reprezentowana przez Prezesa RIO.
2.    Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych : iod@lodz.rio.gov.pl, Łódź 90-431, ul. Zamenhofa 10.
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
1)    realizacji przez Regionalną Komisję Orzekającą  zadań, obowiązków lub uprawnień jako organu orzekającego w sprawach
o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w tym w celu:
a)    weryfikacji wniosku o ukaranie skierowanego do Komisji, zwrotu wniosku o ukaranie,
b)    przekazania wniosku o ukaranie, zawiadomienia o rozprawie, wykonania obowiązków informacyjnych w związku z toczącym się postępowaniem,
c)    przeprowadzenia rozprawy, odroczenia rozprawy lub zawieszenia postępowania,
d)    wydania orzeczenia lub postanowienia w sprawie,
e)    wymierzenia kary,
f)    przekazania akt sprawy do Głównej Komisji Orzekającej w związku z wniesionym odwołaniem lub przekazaniem na żądanie Przewodniczącego GKO,
g)    przekazania prawomocnego orzeczenia o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych kierownikowi jednostki, w której jest zatrudniony obwiniony oraz kierownikowi jednostki, w której doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych, organowi sprawującemu nadzór nad jednostką sektora finansów publicznych, w której obwiniony pełni funkcje kierownika,
h)    przekazania prawomocnego orzeczenia lub postanowienia Przewodniczącemu Głównej Komisji Orzekającej w Warszawie,
i)    przekazania prawomocnego orzeczenia o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych do rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekająca w Warszawie,
j)    odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zapłaty kosztów postępowania lub kary pieniężnej,
k)    egzekucji kary pieniężnej i kosztów postępowania,
l)    prowadzenia rejestru spraw, w tym wniosków o ukaranie,
m)    przeniesienia danych do archiwum i wypełnienia obowiązków archiwizacyjnych,
n)    wykonania obowiązku zawiadomienia o przestępstwie.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
1. art.3a, art.42 ust.1 i art.46 pkt 4 w związku z art.33 ust.2, art.110 ust.1 i 2, art.113, art.135 ust.1 i ust.2 pkt 4, art.119, art.121, art.153, art.187, art.155 ust.2, art.168 ust.1, art.181 ust.1, art.183, art.189 ust.1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.1458 ze zm.).
2.  art.26 § 1 i art.27 ustawy z dnia  17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1201
ze zm.).
3. art.304 ust.2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks postępowania karnego (t.j.Dz.U.2017.0.1904), a w przypadku doprecyzowania
w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw obowiązków Komisji również w związku z przepisami tych aktów.
4.    Kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych są:
•    rzecznicy dyscypliny finansów publicznych,
•    Przewodniczący Komisji Orzekającej i członkowie Komisji wyznaczeni do rozpatrzenia sprawy,
•    Główna Komisja Orzekająca,
•    sądy w związku z prowadzonymi postępowaniami,
•    prokuratorzy i inne organy uprawnione do prowadzenia postępowania przygotowawczego w związku z prowadzonym postępowaniem,
•    organy administracji publicznej oraz inne organy wykonujące zadania publiczne, w przypadku gdy jest to uzasadnione potrzebą wykonywania nałożonych na nie zadań, określonych ustawą,
•    organy administracji skarbowej,
•    kierownik jednostki, w której jest zatrudniony obwiniony,
•    kierownik jednostki, w której doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
•    organ sprawujący nadzór nad jednostka sektora finansów publicznych, w której obwiniony pełni funkcje kierownika,
•    wnioskujący o udzielenie informacji publicznej lub informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania wyłącznie
w zakresie i przedmiocie w jakim obowiązek udzielenia takiej informacji przewidują właściwe przepisy prawa.
5.    Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6.    Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wskazany w § 40 - § 43 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005r.
w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełnienia funkcji oskarżyciela (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.930 ze zm.).
7.    Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, sporządzania ich kopii oraz prawo ich sprostowania jeżeli są niezgodne ze stanem rzeczywistym oraz do usunięcia danych z zastrzeżeniem pkt 9.
8.    Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
9.    Podanie danych jest wymogiem ustawowym, niepodanie danych nie skutkuje umorzeniem lub zawieszeniem postępowania
o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
10.    Administrator w związku z wykonywaniem obowiązków organu orzekającego w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych może pozyskiwać Pani/Pana dane od kierownika jednostki, w której jest Pan/Pani zatrudniona/y  lub kierownika jednostki, w której doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych, sądów, prokuratury oraz z Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności i rejestrów mieszkańców. 


Klauzula informacyjna
Regionalnej Komisji Orzekającej
w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi
(dot. świadka)

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zgodnie z art.13 oraz art.14 informujemy Państwa, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi z siedzibą w Łodzi 90-431, ul. Zamenhofa 10, reprezentowana przez Prezesa RIO.
2.    Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych : iod@lodz.rio.gov.pl, Łódź 90-431,
ul. Zamenhofa 10.
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
1)    realizacji przez Regionalną Komisję Orzekającą  zadań, obowiązków lub uprawnień jako organu orzekającego w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w tym
w celu:
a)    zawiadomienia o rozprawie,
b)    przeprowadzenia  lub odroczenia rozprawy,
c)    przesłuchania w miejscu pobytu,
d)    wydania orzeczenia w sprawie,
e)    przekazana akt sprawy do Głównej Komisji Orzekającej w związku z wniesionym odwołaniem lub przekazaniem na żądanie Przewodniczącego GKO,
f)    przekazania prawomocnego orzeczenia o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  kierownikowi jednostki, w której jest zatrudniony obwiniony oraz kierownikowi jednostki, w której doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych, organowi sprawującemu nadzór nad jednostka sektora finansów publicznych, w której obwiniony pełni funkcje kierownika,
g)    przekazania prawomocnego orzeczenia lub postanowienia Przewodniczącemu Głównej Komisji Orzekającej w Warszawie,
h)    przekazania prawomocnego orzeczenia o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych do rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekająca
w Warszawie,
i)    zwrotu kosztów przejazdu,
j)    egzekucji kary porządkowej,
k)    przeniesienia danych do archiwum i wypełnienia obowiązków archiwizacyjnych,
l)    wykonania obowiązku zawiadomienia o przestępstwie.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
1. art.3a, art.42 ust.1 i art.46 pkt 4 w związku z art.135 ust.1 i ust.2 pkt 4, art.153, art.187, art.168 ust.1, art.181 ust.1, art.183, art.189 ust.1, art.91, art.92 ust.2, art.91b ust.1 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U z 2018r., poz.1458 ze zm.),
2.  art.26 § 1 i art.27 ustawy z dnia  17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (t.j. Dz.U z 2017r., poz. 1201 ze zm.),
3. art.304 ust.2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks postępowania karnego
(t.j. Dz.U.2017.0.1904), 
a w przypadku doprecyzowania w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw obowiązków Komisji również w związku z przepisami tych aktów.
4.    Kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych są:
•    rzecznicy dyscypliny finansów publicznych,
•    obwiniony, pełnomocnik obwinionego,
•    członkowie komisji orzekającej,
•    Główna Komisja Orzekająca,
•    sądy w związku z prowadzonymi postępowaniami,
•    prokuratorzy i inne organy uprawnione do prowadzenia postępowania przygotowawczego
w związku z prowadzonym postępowaniem,
•    organy administracji publicznej oraz inne organy wykonujące zadania publiczne, w przypadku gdy jest to uzasadnione potrzebą wykonywania nałożonych na nie zadań, określonych ustawą,
•    organy administracji skarbowej,
•    kierownik jednostki, w której jest zatrudniony obwiniony,
•    kierownik jednostki, w której doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
•    organ sprawujący nadzór nad jednostka sektora finansów publicznych, w której obwiniony pełni funkcje kierownika,
•    wnioskujący o udzielenie informacji publicznej lub informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania wyłącznie w zakresie i przedmiocie w jakim obowiązek udzielenia takiej informacji przewidują właściwe przepisy prawa.
5.    Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6.    Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wskazany w § 40 - § 43 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005r. w sprawie działania organów orzekających w sprawach
o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełnienia funkcji oskarżyciela (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.930 ze zm.).
7.    Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, sporządzania ich kopii oraz prawo ich sprostowania jeżeli są niezgodne ze stanem rzeczywistym oraz do usunięcia danych z zastrzeżeniem pkt 9.
8.    Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
9.    Podanie danych jest wymogiem ustawowym, niepodanie danych nie skutkuje wyłączeniem obowiązku złożenia zeznań i nie uprawnia do niestawiennictwa na wezwanie organu.
10.    Administrator w związku z wykonywaniem obowiązków organu orzekającego w sprawach
o naruszenie dyscypliny finansów publicznych może pozyskiwać Pani/Pana dane
od obwinionego, pełnomocnika obwinionego, kierownika jednostki, w której jest Pan/Pani zatrudniona/y  lub kierownika jednostki, w której doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych, oraz z Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności i w rejestrów mieszkańców. 
Skład Regionalnej Komisji Orzekającej
w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
w kadencji 2017-2021

 
1.   Beata Kaczmarek – Przewodnicząca Komisji
2.   Ewa Śpionek – Z-ca Przewodniczącej Komisji
(powołane z dniem 7 września 2017r.)
 
Członkowie Komisji:
3.   Adam Głębski
4.   Paweł Dobrzyński
5.   Bogdan Łągwa
6.   Tomasz Karwicki
7.   Anna Kochańska
8.   Iwona Kopczyńska
9.   Dorota Makowska
10.  Jacek Przybysiak
11.  Witold Szabłowski
      (powołani z dniem 20 października 2017r.)
12.  Anna Kaźmierczak
13.  Paweł Remisz
      (powołani z dniem 23 kwietnia 2018r.)
 
Adres do korespondencji:
Regionalna Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie
dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi
ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź
Tel. (42) 636-68-96       fax (42) 636-74-24
e-mail: kndfp@lodz.rio.gov.pl
 
Zespół do obsługi Komisji Orzekającej:
Sylwia Śpiewak – tel. (42) 636-68-96 wewn.132Podstawa prawna działania Komisji Orzekającej- ustawa z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity z 2013r. Dz.U. poz.168), - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005r. w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela (Dz.U.nr 136, poz.1143 ze zm.).

Właściwość komisji orzekającej

Organem orzekającym pierwszej instancji są regionalne komisje orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy regionalnych izbach obrachunkowych. Regionalna komisja orzekająca przy regionalnej izbie obrachunkowej orzeka w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie dotyczącym: - jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń, z wyłączeniem osób pełniących funkcje marszałka województwa, członka zarządu województwa i głównego księgowego budżetu województwa (skarbnika województwa), - realizacji budżetu wojewody, z wyłączeniem osób pełniących funkcje wojewody, wicewojewody, dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego i głównego księgowego części budżetowej, której dysponentem jest wojewoda, - jednostek podległych i nadzorowanych przez wojewodę, - samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych, - innych jednostek otrzymujących środki publiczne przekazane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub innych środków publicznych, którymi dysponują te jednostki, - innych jednostek w zakresie środków otrzymanych z budżetu wojewody lub z innych środków, którymi dysponuje wojewoda.

Skład komisji

W skład regionalnej komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych wchodzą: - przewodniczący, - 1 lub 2 zastępców przewodniczącego, - od 5 do 21 członków. Przewodniczącego regionalnej komisji orzekającej i jego zastępców powołuje i odwołuje, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezes Rady Ministrów. Są oni powoływani spośród kandydatów zgłoszonych przez Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej. Członków regionalnej komisji orzekającej powołuje i odwołuje, na wniosek przewodniczącego komisji orzekającej, Prezes Rady Ministrów. Kadencja komisji orzekającej trwa 4 lata.


Podmiotowy i przedmiotowy zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Podmiotowy zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych określa art.4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zgodnie z którym odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych podlegają, z zastrzeżeniem art.4a: - osoby wchodzące w skład organu wykonującego budżet lub plan finansowy jednostki sektora finansów publicznych albo organu zarządzającego podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, któremu przekazano do wykorzystania lub dysponowania środki publiczne, lub zarządzającego mieniem tych jednostek lub podmiotów, - kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, - pracownicy jednostek sektora finansów publicznych lub inne osoby, którym odrębną ustawą lub na jej podstawie powierzono wykonywanie obowiązków w takiej jednostce, których niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowi czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych, z zastrzeżeniem ust.2, - osoby wykonujące w imieniu podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, któremu przekazano do wykorzystania lub dysponowania środki publiczne, czynności związane z wykorzystaniem tych środków lub dysponowaniem tymi środkami. W przypadku naruszenia dyscypliny finansów publicznych określonego w art.17 osoba niebędąca pracownikiem jednostki sektora finansów publicznych, której na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych zamawiający powierzył przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającego jako pełnomocnik zamawiającego, podlega odpowiedzialności za to naruszenie, jeżeli zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych lub udzielane zamówienie publiczne jest finansowane ze środków publicznych. Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone w art.13 podlegają: - osoby zobowiązane lub upoważnione do działania w imieniu podmiotu, któremu odrębną ustawą lub na jej podstawie albo na podstawie umowy lub w drodze porozumienia powierzono określone zadania związane z realizacją programu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zwanych dalej „środkami unijnymi lub zagranicznymi”, - osoby zobowiązane do realizacji projektu finansowanego z udziałem środków unijnych lub zagranicznych, którym przekazano środki publiczne przeznaczone na realizację tego projektu lub które wykorzystują takie środki, - osoby zobowiązane lub upoważnione do działania w imieniu podmiotu zobowiązanego do realizacji projektu finansowanego z udziałem środków unijnych lub zagranicznych, któremu przekazano środki publiczne przeznaczone na realizację tego projektu lub który wykorzystuje takie środki.
Katalog czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych zawarty został w art.5 – art.18c ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Kary orzekane za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Karami za naruszenie dyscypliny finansów publicznych są: - upomnienie, - nagana, - kara pieniężna, - zakaz pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres od 1 roku do 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.
Karę upomnienia można wymierzyć w szczególności w przypadku, gdy stopień szkodliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych nie jest znaczny. Karę pieniężną wymierza się w wysokości od 0,25 do trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – obliczonego jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego – należnego w roku, w którym doszło do tego naruszenia. Natomiast w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie wysokości wynagrodzenia karę pieniężną wymierza się w wysokości od 0,25 do pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Ukaranie karą nagany lub karą pieniężną wywołuje, określone w odrębnych przepisach, skutki wynikające z ujemnej lub negatywnej oceny kwalifikacyjnej. Karę zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi wymierza się w przypadku rażącego naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Karę tę można również wymierzyć w przypadku ponownego ukarania za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ukaranie karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi wyklucza, przez czas określony w orzeczeniu o ukaraniu, możliwość: 1) pełnienia funkcji: a) kierownika, zastępcy kierownika lub dyrektora generalnego, b) członka zarządu, c) skarbnika, głównego księgowego lub zastępcy głównego księgowego, d) kierownika lub zastępcy kierownika komórki bezpośrednio odpowiedzialnej za wykonywanie budżetu lub planu finansowego, - jednostki sektora finansów publicznych; 2) reprezentowania interesów majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych; 3) członkostwa w organach stanowiących, nadzorczych i wykonawczych państwowych i samorządowych osób prawnych.
W przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie można, biorąc pod uwagę rodzaj i okoliczności naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub właściwości i warunki osobiste sprawcy naruszenia dyscypliny finansów publicznych, wymierzyć karę łagodniejszego rodzaju, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. Odstąpienia od wymierzenia kary nie stosuje się wobec sprawcy naruszenia dyscypliny finansów publicznych popełnionego w czasie, gdy nie uległo zatarciu prawomocnie orzeczone ukaranie za inne naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz w przypadku gdy stopień szkodliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych jest rażący.Środki zaskarżenia

Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest dwuinstancyjne. Środkami zaskarżenia rozstrzygnięć wydanych przez komisje orzekające I instancji są odwołania lub zażalenia. Od orzeczenia wydanego w I instancji służy stronom odwołanie, natomiast na postanowienie kończące postępowanie, wydane w I instancji, stronom służy zażalenie. Środki zaskarżenia wnosi się na piśmie za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone rozstrzygnięcie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Środki odwoławcze od rozstrzygnięć wydanych przez komisje orzekające rozpoznaje Główna Komisja Orzekająca. Rozstrzygnięcia wydane w wyniku rozpoznania środka zaskarżenia są prawomocne.


Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Beata Kaczmarek.

metryczka


Wytworzył: Sylwia Śpiewak (21 sierpnia 2017)
Opublikował: Sławomir Domagała (21 sierpnia 2017, 11:34:11)

Ostatnia zmiana: Sławomir Domagała (20 stycznia 2021, 11:09:54)
Zmieniono: Aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5297